1 INNLEDING

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle tilsvarende betingelser gjelder kun dersom disse er skriftlig akseptert av Leverandør.
NL 17, (Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige), gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
NL 17 oversendes sammen med herværende betingelser. Ved motstrid med NL 17, har herværende salgs- og leveringsbetingelser forrang.

2 PRISER

Ordrebekreftelsens/tilbudets priser er oppgitte i NOK og er eksklusive merverdiavgift
Prisene er basert på datoen for ordrebekreftelsen/tilbudet. Endres priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden fram til levering/fakturering, kan Leverandør regulere prisene for fullt ut å kompensere for dette.
Bestillinger på under NOK 5.000 (ex mva) eller minstebeløpet som til enhver tid fastsettes av HERDE INDUSTRIER
(«Minste Beløpet») vil være gjenstand for et gebyr på NOK 325,- (ex mva) eller slikt annet gebyr som til enhver tid fastsettes og belastes av HERDE INDUSTRIER
Leverandør har ellers rett til årlige prisjusteringer pr 1. januar.

3 TILBUDETS VARIGHET

Tilbud er gyldig i det angitte tidsrommet. Dersom ikke tidsrom er uttrykkelig angitt skal tilbudet anses gyldig i ikke mer enn 90 dager fra tilbudsdato.

4 BETALINGSVILKÅR

Betaling skal skje per 30 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Leverandør krav på den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfallsdato i henhold til forsinkelsesrenteloven.
Kjøper har ikke rett til å motregne i kjøpesummen som følge av krav mot Leverandør.

5 OVERTAKELSE


Levering skal skje iht. de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS, hvor levering skjer etter FCA om ikke annet avtales særskilt.
Risikoen for Leveransen går over til Kjøper ved overtakelsen. Kostnader til transport, forsikring og toll mv som Leverandør forskutterer vil kreves dekket av Kjøper.
Kjøper har ikke krav på konvensjonalbot/ dagmulkt ved forsinkelse som følge av forhold ved transport, forsikring, toll, mv.
Kjøper har plikt til å undersøke Leveransen uten ugrunnet opphold etter overtakelsen.
Utlevering av sluttdokumentasjon, forutsetter at Kjøper har gjort opp sitt utestående, eventuelt deponert omtvistet beløp.

6 TEGNINGER OG DOKUMENTASJON

Leverandør har eierskap og opphavsretten til tegninger og øvrige dokumenter som overleveres/gjøres tilgjengelig for Kjøper.
Tegninger og dokumentasjon i brosjyrer og reklamemateriell er veiledende hvis ikke det tas med i ordrebekreftelsen eller avtaledokumentet.

7 MANGLER / GARANTI

Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montering og prøve kjøring, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til HERDE og som forelå på leveringstidspunktet, vil HERDE etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.
Ellers gjelder våre garantibestemmelser for nye produkter ved reklamasjoner.
Avhjelp/utbedring forutsetter at Kjøper har overholdt alle sine betalingsforpliktelser, at Leveransen er driftet i henhold til bruksanvisning, driftsmanual el, og at det foreligger gyldig serviceavtale med Leverandør fra og med overtakelsen.

8 RETUR

All retur av varer/materiell skal avtales skriftlig på forhånd, og skjer for Kjøpers regning og risiko. Ellers har ikke Kjøper rett til retur av varer/materiell.
Ved avtale om retur avtales det beløp som krediteres Kjøper. Ved lagervare hensyntas et returgebyr på 20 prosent av Leveransens bruttopris på salgstidspunktet. Øvrige kontraktsmessige Leveranser tas bare i retur dersom Leverandør har returrett hos produsent el., hensyntatt Leverandørs og produsent el. sine returgebyrer.
Sammen med varen skal opplysninger om (1) hvilken saksbehandler returen er avtalt med (3) et fakturanummer varen er levert under, (3) fakturadato og (4) påberopt årsaksforhold alltid medfølge.
Varer i retur skal være ubrukt og i samme stand som ved levering, og i originalemballasjen. Returadresse skal oppgis av Leverandør før retur iverksettes. Oppgjør skjer etter Leverandør sin gjennomgang av returnerte varer/materiell.

9 ERSTATNINGSANSVAR

Et eventuelt erstatningsansvar for HERDE skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos HERDE. Erstatningsansvaret omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvenstap. Uansett, er ansvaret oppad begrenset til den leverte vares verdi.

10 FORSIKRING

Leverandør har ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap Leverandør kan påføre Kjøper eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.
De nærmere vilkår kommer frem av forsikringsbevis og -vilkår. Kjøper kan kreve seg forelagt forsikringsbevis og -vilkår for kontroll.

12 OVERDRAGELSE

Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

13 BESTILLINGSVARE/ SKAFFEVARE

Kan ikke returneres og ansees som bindende ved bestillingstidspunkt.

14 SIKKERHET/SALGSPANT

Leverandør kan inntil overtakelsen kreve sikkerhet for hele eller deler av kontraktssummen med tillegg av renter og omkostninger.

15 TILLEGG TIL ELLER ENDRINGER I AVTALEN

Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig.

16 LOVVALG / VERNETING

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett, og skal avgjøres ved ordinær rettergang. Leverandørs hjemting er omforent verneting for alle tvister som har sitt utspring i kontraktsforholdet og som måtte springe ut av kontraktsforholdet.